skip to Main Content

Scimetrics LTD Corp.

Adios Combo Bait Cubes

Kaput Combo Bait Mini Blocks

Kaput Combo Bait Pellets

Kaput-D Ground Squirrel Bait

Kaput DOOM

Kaput-D Pocket Gopher Bait

Kaput-D Burrow Builder Pocket Gopher Bait

Kaput Mole Gel Bait

Kaput Mouse Blocks

Kaput Rat and Mouse Bait

Kaput Rodent Flea Control Bait

Kaput Ground Squirrel Bait

Kaput-D Prairie Dog Bait

Back To Top