Scimetrics LTD Corp.

Adios Combo Bait Cubes

Kaput Combo Bait Mini Blocks

Kaput Combo Bait Pellets

Kaput DOOM

Kaput Ground Squirrel Bait

Kaput Mole Gel Bait

Kaput Mouse Blocks

Kaput Rat and Mouse Bait

Kaput Rodent Flea Control Bait

Kaput-D Burrow Builder Pocket Gopher Bait

Kaput-D Ground Squirrel Bait

Kaput-D Pocket Gopher Bait

Kaput-D Prairie Dog Bait